Sloop Zwettebrug gaat beginnen

De sloopwerkzaamheden van de Zwettebrug gaan beginnen op 4 september. In opdracht van de provincie Fryslân gaat De Boer & De Groot uit Harlingen het werk uitvoeren. Deze aannemer vervangt ook de houten remmingwerken door een nieuwe stalen versie.

Hinder omgeving

De provincie kan niet voorkomen dat de werkzaamheden hinder opleveren voor de directe omgeving, de scheepvaart en het verkeer. We proberen deze uiteraard zoveel mogelijk te beperken. Overlast door geluid, lichthinder en stof wordt zoveel mogelijk beperkt. Bij het afgraven van de taluds wordt ca. 30.000 m³ grond, zand, oud asfalt en funderingsmateriaal afgevoerd.  Dat geeft extra drukte op de wegen.

Stremmingen

De aannemer gaat de brug boven en nabij de Snelliusweg en Fahrenheitstraat slopen. Om de werkzaamheden aan de oostzijde veilig te kunnen uitvoeren, wordt de Fahrenheitstraat aldaar gestremd van 11 september tot en met 13 oktober.

Voor de aanpassing van de kruising James Wattstraat-voormalige oostelijke toerit, wordt de James Wattstraat gestremd van 16 oktober tot en met 3 november. De aanliggende bedrijven blijven bereikbaar.

Hinder scheepvaart

De sloop van de brugkelders en middenpijler en het aanpassen van de geleidewerken geeft hinder voor de scheepvaart. Eén van de doorvaartopeningen is altijd beschikbaar. Af en toe  is er wel een hoogtebeperking, wanneer de spoorbrug door de sloopwerkzaamheden niet kan draaien. Enkele werkzaamheden vinden plaats tijdens treinvrije periodes om geen gevaar te vormen voor het spoor. Meestal is dat ‘s nachts.